BKR Firm Search Result: 2


Jinghua CPAs Company Limited

Beijing


Dajiaoting Street, 2nd Courtyard
Huateng International Office Building, Building 3, Room 17A
Beijing, Chaoyang District 100124
China
Phone: 8610 6772 8261
Phone: 8610 6773 3843
Fax: 8610 6773 7293
Contact: Liu Lu
Contact: Li Yongkui
Contact: Sun Jingya
Email: jinghuashenjibu@126.com , liyongkui2003@yahoo.cn , saraday@126.com
Website: http://en.bjjhcpa.com
Jinghua CPAs Company Limited

Beijing


Room 18B, Building 5, Huateng International Office Building
2nd Courtyard, Dajiaoting Street
Beijing, Chaoyang District 10024
China
Phone: 8610 6772 8261
Contact: Liu Lu
Contact: Li Yongkui
Contact: Sun Jingya
Email: l.liu@bjjhcpa.com , liyongkui2003@yahoo.cn , saraday@126.com
Website: http://en.bjjhcpa.com